ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ม.6/1 ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน                              แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1                                                          หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2                                                         หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3                                                         หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4                                                         หน่วยที่ 4

Facebook Comments

Leave a Comment