ไม่มีหมวดหมู่

ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 4 ม.6/1 ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน                              แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1                                                          หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2                                                         หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3                                                         หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4                                                         หน่วยที่ 4

ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 3 ม.5/1 ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน                              แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1                                                          หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2                                                         หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3                                                         หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4                                                         หน่วยที่ 4

ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ 1 ม.4/1 ปีการศึกษา 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน                              แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 1                                                          หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2                                                         หน่วยที่ 2
หน่วยที่ 3                                                         หน่วยที่ 3
หน่วยที่ 4                                                         หน่วยที่ 4